This is alternative content.

 

Valná hromada za rok 2013


ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY T. J. SOKOL BORŠOV NAD VLTAVOU KONANÉ DNE 7. 3. 2014 V KLUBOVNĚ FC BORŠOV NAD VLTAVOU

  

Přítomni: viz prezenční listina, 20 zletilých členů

 

Program: dle pozvánky

 

Hostép. Marie Filišteinová – předsedkyně sportovní komise, členka obecního zastupitelstva

 

 

Zahájení VH bylo stanoveno na 18,00 hodin. Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů bylo zahájení posunuto na 18,15 hodin.

 

Úvodní slovo pronesla s. Dana Machová, přivítala přítomné a seznámila je s programem.

Dále se ujal slova místostarosta T. J. Sokol Boršov nad Vltavou br. Filištein.

 

Proběhla volba zapisovatele. Jednohlasně zvolena s. Šafková a ověřovatelem zápisu zvolena s. Egnerová. Poté proběhla volba návrhové komise ve složení s. Skalická a s. Grubnerová. Obě také jednohlasně schváleny.

 

Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti výboru T. J. S. Dana Machová informovala přítomné se složením výboru a konkrétními činnostmi jeho členů, zároveň všem členům výboru poděkovala za jejich obětavou a nezištnou práci.

Uvedla, že k 31.12.2013 je počet členů tělocvičné jednoty 96. V rámci všestrannosti působí 11 cvičitelek.

 

Dále informovala o akcích, které jsme uspořádali a kterých jsme se zúčastnili.
13. 4. 2013 přebor všestrannosti ve sportovní gymnastice v Písku, 23. 11. 2013 gymnastický Memoriál Jarky Landové ve Vimperku(s. Bára Machová).
6.12.2013 Mikulášská v sokolovně, 15.6.2013 dětský den se sokolem(s. Šafková).

23. 2.2014 karneval (s. Egnerová). 8.6.2013 gymnastický dvojboj(s. Orlovská).5.10.2013 divadlo v JD – Prodaná nevěsta, 24.5. – 26.5. slet v Roudnici nad Labem, seminář v Táboře – Elixír mládí(s. Ludačková).

 

 

Dále cvičitelky zmínily průběh cvičebního roku, jejich cvičební hodiny, náplň práce a nastínily akce, jichž se chtějí v příštím cvičebním roce zúčastnit. S. Bára Machová představila členům nově vzniklý oddíl pódiových skladeb, které se konají jednou za čtrnáct dní ve středu, nyní ho navštěvuje 10 dívek. Pan místostarosta M. Nejedlý dívky požádal o vystoupení na Slavnostech těstovin v Kempu Poslední štace, konané v srpnu 2014.

 

Dále seznámila přítomné se splněním usnesení VH z 8. 3. 2013. Na závěr příspěvku poděkovala všem sponzorům, bez jejichž příspěvků (finančních či jiných) bychom se neobešli, zejména OÚ Boršov nad Vltavou.

 

Dalším bodem programu byla zpráva s. Dany Machové o hospodaření jednoty za rok 2013. Účetnictví vede p. Marková, v pokladně máme 1.813,- Kč, na účtě vedeném u Poštovní spořitelny 92.139,79 Kč, viz příloha zápisu, rozpočet na rok 2014 též přílohou.

Zprávu o činnosti oddílu karate dodal br. Miroslav Hýsek– z oddílu se nemohl dostavit žádný zástupce. Trenéři oddílu jsou p. Faktor, M. Hýsek. Oddíl reprezentuje skvělým způsobem jednotu.

 

 Se zprávou revizní komise vystoupila její předsedkyně s. Fránová. V hospodaření jednoty nebyly shledány nedostatky.

                                      

Jako delegát na župní VH, konanou v dubnu 2014, byla jednohlasně zvolena s. Lenka Ludačková.

 

V diskuzi vystoupil starosta OÚ Mgr. Jan Zeman, který poděkoval za dosavadní spolupráci a přislíbil ji do budoucna. Zmínil se o projektu nářaďovny. Její přístavba proběhne v průběhu tohoto roku. Dále sokol požádal o spolupráci při běhu štafety, která se bude konat v červenci 2014 a jejíž trasa povede přes naši obec.  Jde o pomoc, která bude spojená s vytyčením trasy, jejím osvětlením a případně další pomocí. Pozval všechny přítomné na letní promítání filmu Babovřesky 1, které proběhne v srpnu 2014 v prostorách fotbalového hřiště, v rámci promítání přijede i režisér Zdeněk Troška.

Také nás seznámil s plánovanou stavbou hřiště pro seniory, které plánují v obci vybudovat. S nápadem přišli místní senioři. Stroje pro hřiště bude obec stavět svépomocí.

 

S. Dana Machová poděkovala prostřednictvím místostarosty obecní četě. Usnesení přečetla členka návrhové komise s. Skalická.

 

VH schvaluje zprávu starostky o činnosti výboru, zprávu o činnosti oddílu všestrannosti a karate, zprávu o hospodaření, volbu delegáta na župní VH, plán činnosti a hospodaření na rok 2014, bere na vědomí zprávu kontrolní komise a přistavění nářaďovny za finanční pomoci OÚ Boršo n/ Vlt. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

 

Na závěr br. Filištein poděkoval všem přítomným za účast a za pozornost. Konec VH byl v 20,00 hodin.

 

Zapsala :                    Karolína Šafková

Ověřovatel zápisu:   Markéta Egnerová

 

Schválila :                  Ing. Miroslava Zavoralová, starostka

 

 


15.03.2014


 
Copyright © 2011 TJ Sokol SOKOL Nad Vltavou